Regulamin sklepów stacjonarnych SMOKE

 

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem sklepów stacjonarnych SMOKE i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Św. Jacka Odrowąża 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590334, NIP: 5242754308, Regon: 146331264, zwana dalej PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K., reprezentowana przez komplementariusza: PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Św. Jacka Odrowąża 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 146139035 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 5242751528, numer Regon: 0000422037 (zwany dalej jako: „Sprzedawca”), który świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Świadczenie Usług odbywa się w sklepach stacjonarnych SMOKE w godzinach ich otwarcia, wskazanych na stronie internetowej https://smoke.pl/znajdz-sklep/

3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej https://smoke.pl/ oraz w każdym ze sklepów stacjonarnych. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 

§2. Definicje

 

1. Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

2. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług w Sklepach stacjonarnych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów.

4. Sklep stacjonarny to punkt sprzedażowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Konsument może osobiście nabyć produkty zaspokajające jego potrzeby.

5. Sprzedawca to PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Św. Jacka Odrowąża 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590334, NIP: 5242754308, Regon: 146331264, zwana dalej PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K., reprezentowana przez komplementariusza: PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Św. Jacka Odrowąża 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 146139035 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 5242751528, numer Regon: 0000422037. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: (22) 884 63 05 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@smoke.pl.

6. Sprzedaż to transakcja sprzedaży Towarów , świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłacenia Sprzedawcy oznaczonej ceny.

7. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze sklepu stacjonarnego przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży, w szczególności akcesoria i wyroby tytoniowe.

 

§3. Towary

 

1. Przedmiot sprzedaży stanowią Towary oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.

2. Wszystkie Towary oferowane do Sprzedaży przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

3. Obok dostępnych w Sklepach stacjonarnych Towarów zamieszczone są podstawowe informacje wskazujące na nazwę Towaru oraz cenę uwzględniającą podatek od towarów i usług.

4. Towary objęte promocją są w widoczny sposób oznaczone.

 

§4. Płatność

 

1. Zapłata za Towary następuje przy kasie w Sklepie stacjonarnym i może być dokonana gotówką, kartą kredytową, kartą płatniczą, systemem BLIK oraz akceptowanymi ogólnie na terenie danego Centrum Handlowego kartami podarunkowymi. Do każdego zakupionego Towaru Klient otrzyma paragon fiskalny. Na prośbę Klienta sklep może wystawić paragon fiskalny z naniesionym numerem NIP (faktura uproszczona) lub fakturę VAT.

2. W celu uzyskania faktury uproszczonej lub faktury VAT Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracowników Sklepu przed wydrukowaniem paragonu. Sprzedawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021, poz. 685).

 

§5. Gwarancja i rękojmia. Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta przez okres wskazany w dokumencie gwarancyjnym.

2. Sprzedawca odpowiada za Towary zakupione przez Klienta na podstawie dowodu zakupu na zasadach opisanych w Kodeksie Cywilnym, Dział II – rękojmia za wady.

3. Zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawem, Sprzedawca nie przewiduje zwrotów Towarów zakupionych w sklepie stacjonarnym, w szczególności Towarów nie nadających się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, które zostały rozpakowane (pozbawione zabezpieczenia i/lub folii ochronnej) po dokonaniu zakupu.

 

§6. Reklamacje

 

1. Reklamacje mogą być składane na podstawie dowodu zakupu z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.

2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo upływu czasu na ich wykonanie.

3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane w Sklepie stacjonarnym, listem pod adres pocztowy (Promotorzy Trading, ul. Marywilska 34, hala G2, 03-228 Warszawa) lub wiadomością na adres mailowy Sprzedawcy: reklamacje@promotorzy.pl

5. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:
a) danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
b) opisu problemu oraz dowodu zakupu,
c) w przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć reklamowany produkt do Sklepu stacjonarnego SMOKE lub na adres magazynu Sprzedawcy (Promotorzy Trading, ul. Marywilska 34, hala G2, 03-228 Warszawa) z dopiskiem REKLAMACJA na własny koszt.

6. Sprzedawca rozpoznaje lub zleca rozpoznanie Producentowi reklamacji z tytułu:
a) rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
b) ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.

7. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o wyniku rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:
a) z tytułu rękojmi drogą środków porozumiewania się na odległość, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,
b) z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.

8. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji należy zwrócić Konsumentowi, Sprzedawca poinformuje o tym Konsumenta i umożliwi mu odbiór Towaru w Sklepie stacjonarnym lub za pomocą zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

9. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

 

§7. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowania na stronie internetowej https://smoke.pl/.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez opublikowanie jego nowej treści na stronie internetowej https://smoke.pl/ oraz udostępnienia nowej treści regulaminu w sklepach stacjonarnych.

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

5. Opublikowanie informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej https://smoke.pl/ oraz w Sklepach stacjonarnych, w dniu rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

 

§8. Klauzula informacyjna RODO

 

1. Administratorem danych osobowych Klienta dokonującego zakupu Towarów w Sklepach stacjonarnych SMOKE jest PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Św. Jacka Odrowąża 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590334, NIP: 5242754308, Regon: 146331264, zwana dalej PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K., reprezentowana przez komplementariusza: PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (03-310), ul. Św. Jacka Odrowąża 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 146139035 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 5242751528, numer Regon: 0000422037. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane ani wykorzystywane, pozostają one wyłącznie na potrzeby realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. oraz realizacji obsługi posprzedażowej.

2. PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. zastrzega, że w brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych wyrażony w czasie realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a PROMOTORZY TRADING SP. Z O.O. SP.K. oraz realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych jest jednoznaczny z jego odstąpieniem przez Klienta od tej procedury.

 

§9. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepów stacjonarnych oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą,
b) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
c) korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.

2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

5. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.